Návrh

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ............

z ...........2003

 

k návrhu legislatívneho zámeru
zákona o úpadku (insolvenčný zákon)

 

Číslo materiálu:   
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Vláda Slovenskej republiky

 

A.    schvaľuje

návrh legislatívneho zámeru zákona o úpadku (insolvenčný zákon);

B.    poveruje

podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti

upredložiť na rokovanie vlády SR návrh zákona vypracovaný na základe schváleného legislatívneho zámeru zákona o úpadku (insolvenčný zákon)

do 31. novembra 2003.

Vykoná:

podpredseda vlády a minister spravodlivosti