DOLOŽKA  ZLUČITEĽNOSTI

návrhu legislatívneho zámeru

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

 

 

1.     Navrhovateľ legislatívneho zámeru :  vláda Slovenskej republiky

2.     Názov návrhu legislatívneho zámeru : legislatívny zámer zákona o úpadku (insolvenčného zákona)

3.     Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii :

 a)     návrh legislatívneho zámeru  svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení, Národného programu pre prijatie acquis communataire, odporúčané v Partnerstve pre vstup, odporúčané v prílohe Prípravy asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integrácie do vnútorného trhu Únie  (Biela kniha), screeningu , do Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2003 ,ale predkladá sa ako iniciatívny materiál

b)     nevyplývajú zo schválenej negociačnej pozície Slovenskej republiky ku kapitole    č. 24.

4.     Problematika návrhu legislatívneho zámeru :

a)     je upravená v práve Európskych spoločenstiev v  Nariadení Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní  

b)

c)

d)  nie je upravená v práve Európskej únie

5.     Stupeň zlučiteľnosti návrhu legislatívneho zámeru s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie :

Upravovaná problematika je v úplnom súlade s právom Európskych spoločenstiev.

6.     Gestor  (spolupracujúce rezorty) :

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 7.     Účasť expertov pri príprave návrhu legislatívneho zámeru  a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie :

Pri vypracúvaní návrhu legislatívneho zámeru bola účasť expertov.