Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 7988/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 25.06.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 02.07.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 444 Z 05. júna 2003 – bod C. 5


Obsah

(19 kB) Obal html (11 kB)
(197 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (8 kB)
(6 kB) Predkladacia správa html (3 kB)
(15 kB) Návrh zákona html (9 kB)
(33 kB) Dôvodová správa html (25 kB)
(6 kB) Návrh komuniké html (2 kB)