MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 7988/2003-53

 

 

Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

 

 

 

 

 

 

 

Návrh

 

zákon,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

Podnet:

Uznesenie vlády SR č. 444

Z 05. júna 2003 – bod C. 5

 

 

 

 

 

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia

2. Predkladacia správa

3. Návrh zákona

4. Dôvodová správa

5. Návrh komuniké

 

 

Predkladá:

 

Daniel Lipšic

podpredseda vlády

a minister spravodlivosti

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Bratislava 25.jún 2003