Predkladacia správa

 

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na základe bodu C.5  uznesenia vlády č. 444 z 05. júna 2003 na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Uvedeným uznesením vláda zaviazala ministra spravodlivosti predložiť na rokovanie vlády návrh na zmenu ustanovení zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov s cieľom neuplatniť v roku 2004 ďalší plat za mesiac november.

 

Navrhovaná právna úprava reaguje na uvedené uznesenie a v rámci prechodných ustanovení platného zákona pozitívnym vymedzením stanovuje podmienky a splatnosť ďalšieho platu na rok 2004 a zároveň posúva účinnosť ustanovenia § 77 platného zákona, ktorý stanovuje podmienky na priznanie ďalších platov v príslušnom kalendárnom roku.

 

          Navrhovaná právny úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov.