Návrh

 

zákon,

 

z .......... 2003

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

 

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 z. z., zákona č. 670/2002 Z. z. a zákona č. ......./2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1.     Za § 151b sa vkladá § 151c, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠151c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2004

 

(1) Sudcovi  patrí v roku 2004  ďalší plat vo  výške funkčného platu  patriaceho za mesiac  november,  ak  v roku 2004

 

a) vykonával funkciu sudcu aspoň 180 pracovných dní,

b) osobitný vzťah sudcu k štátu trvá,

c) nebolo   mu   uložené   disciplinárne   opatrenie  za  závažné disciplinárne     previnenie   alebo   sa   nevedie  proti  nemu disciplinárne konanie.

 

(2) Plat  podľa  odseku  1  je  splatný  vo  výplatnom termíne určenom na  výplatu platu za mesiac  november 2004. Ak podmienku uvedenú  v odseku 1  písm. a) splní až  k 31. decembru 2004,  plat  podľa  odseku  1  je  splatný  vo výplatnom termíne za mesiac december 2004.

 

(3) Výkonom funkcie sudcu na  účely poskytnutia ďalšieho platu podľa odseku 1 písm. a) je aj čas

a) čerpania dovolenky,

b) plateného pracovného voľna,

c) neprítomnosti pre  úraz, ku ktorému  došlo pri výkone  funkcie alebo v súvislosti s

    výkonom funkcie,

d) dočasného pridelenia,

e) prehlbovania  kvalifikácie,  čerpania   študijného  voľna  pri zvyšovaní kvalifikácie.“.

 

2.     V čl. IV sa slová „a § 77 a 85, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004“ nahrádzajú slovami „§ 85, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2004 a § 77, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005“.

 

 

Čl. II

 

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 01. januára 2004.