UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...

z ........... 2003

 Návrh

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z.

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

 

Číslo materiálu:

 

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

 

Vláda

A.    schvaľuje

A.1.  návrh zákona o súdnych úradníkoch

 

B.    poveruje

predsedu vlády

B.1.   predložiť Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o súdnych úradníkoch na ďalšie ústavné prerokovanie

 

podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti

B.2.  uviesť vládny návrh zákona o súdnych úradníkoch v Národnej rade Slovenskej republiky

 

Vykoná:       predseda vlády

podpredseda vlády a minister spravodlivosti

 

Na vedomie: predseda Národnej rady SR