Predkladacia správa

 

  Návrh zákona o súdnych úradníkoch  predkladá minister spravodlivosti ako iniciatívny materiál.

Zákon č.425/2002 o vyšších súdnych úradníkoch upravil postavenie a právomoci tejto kategórie právnického povolania, ale nereagoval na  úpravu, ktorá v rámci zákona o štátnej službe považuje za zamestnanca súdu, ktorý má aj rozhodovacie právomoci, súdneho tajomníka. Kategória súdnych tajomníkov ako štátnych zamestnancov súdu je súčasťou projektu súdny manažment a na základe Vyhl. č. 66/ 1992 Zb. vykonávali súdni tajomníci jednoduché procesné úkony súdu vrátane rozhodovacej právomoci.

Ústava Slovenskej republiky v čl.142 odsek 2 považuje zamestnancov všeobecných súdov za osoby oprávnené rozhodovať len na základe poverenia sudcu v rozsahu upravenom zákonom.

Do legislatívneho procesu bol predložený zákon o registrácii údajov v obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého  registráciu ako formálny úkon  bude vykonávať vyšší súdny úradník. Zákon reaguje aj na túto novú právnu úpravu a osobitne upravuje ako právomoc súdneho úradníka vykonávať registráciu podľa osobitného zákona.

Odlíšenie postavenia vyšších súdnych úradníkov, u ktorých sa do budúcna predpokladá  ako podmienka len vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, od súdnych tajomníkov dáva možnosť v systéme súdnictva, predovšetkým v rozvrhoch práce, určiť v ktorých prípadoch, a najmä v ktorých druhoch konaní môže rozhodovať vyšší súdny úradník a ako sa môže každý súd využiť prácu a schopnosti súdnych tajomníkov. Zákon považuje vyššieho súdneho úradníka za spôsobilého vykonávať skutkové a  právne rozbory vecí a postupne počíta s možnosťou jeho fungovania v systéme ako asistenta sudcu. Ide o ďalší krok, ktorým by bolo možné dosiahnuť najmä odbúranie vysokého počtu nevybavených vecí.

Zákon o štátnej službe čiastočne rešpektoval osobitné postavenie justície a otázku prípravy na vykonanie kvalifikačnej skúšky ponechal na zákonnú úpravu, ktorú mala vo svojej kompetencii vyriešiť prokuratúra a súdy. Pre kategóriu súdnych úradníkov upravuje tento návrh zákona odbornú prípravu počas prípravnej štátnej služby a vykonanie kvalifikačnej skúšky, ktorá je podmienkou na výkon stálej štátnej služby.

Navrhovaná zákonná úprava počíta s tým, že vyšší súdni úradníci budú môcť po splnení náročných  podmienok pre prácu v justícii, po získaní dostatočných  praktických skúseností, požiadať ministra spravodlivosti o vykonanie justičnej skúšky a možnosť obsadiť voľné sudcovské miesto. Rovnako dáva šancu tým súdnym tajomníkom, ktorí splnia podmienky stanovené zákonom, aby sa mohli byť preložení na voľné miesto vyššieho súdneho úradníka.

Návrh zákona predkladaný do legislatívneho procesu zosúlaďuje existujúci stav so stavom ústavným.