[1] Návrh

 

 Zákon

z .................2003

 

o súdnych úradníkoch

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone

 § 1
Predmet úpravy

 Tento zákon upravuje postavenie a činnosť súdnych úradníkov.

 § 2
Súdni úradníci

(1) Súdni úradníci zabezpečujú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom výkon súdnictva ako štátni zamestnanci súdu.1)

(2) Súdnymi úradníkmi sú

a)    vyšší súdni úradníci,

b)   súdni tajomníci.

Vyšší súdni úradníci.

§ 3

(1) Vyšší súdny úradník je oprávnený vykonávať úkony súdu v občianskom súdnom konaní, v trestnom konaní a vykonáva inú činnosť súdu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, alebo osobitnými predpismi.2)

(2) Úkonmi vyššieho súdneho úradníka sú

a)    rozhodovanie,

b)    skutkový a právny rozbor veci ,

c)    iné úkony súdu podľa osobitných predpisov.

(3) Sudca poverí vyššieho súdneho úradníka konaním a rozhodovaním

a)    vo vymedzenom okruhu vecí určenom v rozvrhu práce ,

b)    v konkrétnej veci osobitným písomným poverením.

(3) Vyšší súdny úradník koná samostatne a vo vlastnom mene na základe poverenia sudcu podľa odseku 3 písm.a). Poverenie je súčasťou rozvrhu práce.

 (4) Skutkový a právny rozbor veci podľa odseku 2 písm. b), pridelenej sudcom, vykoná vyšší súdny úradník s návrhom na ďalší postup v konaní a s odkazom na pramene práva, literatúru a judikatúru súdov, z ktorej čerpal.

(5) Iné úkony súdu podľa ods.2 písm. c/, okrem pojednávania vo veci samej, vykonáva vyšší súdny úradník , v rozsahu určenom týmto zákonom alebo osobitnými predpismi samostatne a vo svojom mene.

Súdni tajomníci.

§ 4

(1) Súdny tajomník je oprávnený vykonávať úkony súdu v občianskom súdnom konaní, v trestnom konaní, v konkurznom konaní a inú činnosť súdu v rozsahu ustanovenom týmto alebo osobitným zákonom.

(2) Úkonmi súdneho tajomníka sú

a)     konanie a rozhodovanie

b)     iné úkony súdu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.2)

(3) Sudca môže poveriť súdneho tajomníka konaním a rozhodovaním

a)     vo vymedzenom okruhu vecí určenom v rozvrhu práce,

b)     v konkrétnej veci osobitným písomným poverením

(4) Na základe poverenia sudcu podľa ods.3 písm. a), ktoré je súčasťou rozvrhu práce koná súdny tajomník samostatne a vo vlastnom mene. Rovnako vykonáva aj iné úkony súdu podľa ods. 2 písm. b).

Bezúhonnosť.

§ 5

Za bezúhonného sa pre účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin a to aj v prípade, že jej bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin zahladené, alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená podľa osobitného predpisu 3). Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace 4).

Predpoklady pre výkon funkcie vyššieho súdneho úradníka.

§ 6

(1) Za vyššieho súdneho úradníka môže byť vymenovaný ten, kto

a)     spĺňa predpoklady podľa osobitného zákona, 5)

b)     získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike, alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,6)

c)     je bezúhonný.

§ 7

(1) Vyšší súdny úradník, ktorý je v prípravnej štátnej službe môže vykonávať činnosť vyššieho súdneho úradníka v rozsahu ustanovenom týmto zákonom okrem oprávnenia rozhodovať

(2) Ak sa proti vyššiemu súdnemu úradníkovi začalo trestné konanie alebo disciplinárne konanie, je oprávnený až do právoplatného rozhodnutia vykonávať úkony súdu podľa tohto zákona okrem oprávnenia rozhodovať vo veci.

Rozsah činnosti vyššieho súdneho úradníka.

§ 8

Vyšší súdny úradník registruje údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona .7)

§ 9

(1) Pri rozhodovaní je vyšší súdny úradník viazaný

a)     Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonom a zákonom,

b)     medzinárodnou zmluvou podľa čl.7 ods.2 a 5 Ústavy Slovenskej Republiky,

c)     rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týkajú základných práv a slobôd

d)     nálezom ústavného súdu.

(2) V konkrétnej veci je vyšší súdny úradník viazaný aj písomným pokynom sudcu ak sudca takýto pokyn vydal.

§ 10

(1) V občianskom súdnom konaní vyšší súdny úradník koná a rozhoduje v týchto veciach

a)     konanie o návrhoch na vydanie platobného rozkazu vrátane rozhodnutia o oneskorene podaných odporoch a zrušení platobného rozkazu

b)     dedičské konanie s výnimkou konania

1.      ak ide o spor dedičov o dedičské právo,

2.      o odňatí veci poverenému notárovi,

3.      o vrátení veci notárovi s pokynom na doplnenie konania alebo zmenu uznesenia,

4.      o dedičstve, ktoré sa nachádza v cudzine,

5.      o dedičstve po poručiteľovi ktorý zomrel v cudzine alebo bol cudzím štátnym príslušníkom,

6.      o nariadení likvidácie dedičstva,

7.      o privolenie súdu k úkonom dedičov na predaj alebo iné opatrenia,

c)     konanie o úschovách,

d)     konanie o umorení listín,

e)     zmierovacie konanie,

f)       exekučné konanie s výnimkou dražby a príklepu,

g)     výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí,  odobratie veci,

h)     iná činnosť súdu podľa osobitného zákona.8)

(2) V občianskom súdnom konaní vyšší súdny úradník rozhoduje na základe poverenia sudcu o

a)     poriadkovej pokute,

b)     odmene znalca, tlmočníka a náhrade trov svedka,

c)     preddavkoch na trovy dôkazu,

d)     súdnych poplatkoch,

e)     oslobodení od súdnych poplatkov,

f)       odstraňovaní vád podaní,

g)     opatreniach podľa osobitného predpisu,9)

h)     ustanovení správcu dedičstva,

i)       príslušnosti a právomoci,

j)       ustanovení zástupcu účastníkovi konania,10)

k)      prípustnosti vedľajšieho účastníctva,

l)       prerušení konania,

m)    spojení vecí,

n)     vydaní opravného uznesenia.

§ 11

V občianskom súdnom konaní vyšší súdny úradník vykonáva podľa § 3 ods. 5 najmä

a)     dožiadania s výnimkou dožiadaní do cudziny,

b)     úkony súvisiace s rekonštrukciou spisu,

c)     úkony súvisiace s prípravou pojednávania,

d)     zisťovanie podmienok pre vydanie rozsudku pre zmeškanie a uznanie alebo vzdanie sa nároku,

e)     zisťovanie podmienok pre vyhlásenie konkurzu,

f)       príprava hodnotenia dôkazov po skončení dokazovania,

g)     návrhy a príprava konceptov rozhodnutí pre sudcu,

h)     úkony vo vykonávacom konaní ,

i)       úkony súvisiace s prípravou spisu na predloženie odvolaciemu alebo dovolaciemu súdu,

j)       úkony v správnych veciach pri príprave veci na rozhodnutie,

k)      iné úkony, ak to umožňuje osobitný predpis .2)

§ 12

(1) V trestnom konaní vyšší súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu o

a)     vrátení veci dôležitej pre trestné konanie po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej,

b)     trovách trestného konania,

c)     ustanovení obhajcu,

d)     odmene znalca , tlmočníka a o svedočnom,

e)     započítaní väzby a trestu,

(2) V trestnom konaní vyšší súdny úradník vykonáva podľa § 3 ods. 5 najmä

a)     doručovanie obžaloby a písomností súdu,

b)     vybavovanie dožiadaní s výnimkou dožiadaní do cudziny,

c)     opatrenia potrebné na výkon uložených trestov, ochranných opatrení a poriadkových pokút,

d)     úkony súvisiace s rekonštrukciou spisu,

e)     príprava hlavného pojednávania a iných pojednávaní vrátane vyhodnotenia dokazovania v prípravnom konaní,

f)       príprava konceptov rozhodnutí,

g)     iné úkony ak to vyplýva z osobitného predpisu.        

Predpoklady pre výkon funkcie súdneho tajomníka.

§ 13

(1) Funkciu súdneho tajomníka môže vykonávať občan, ktorý

a)     spĺňa predpoklady podľa osobitného zákona 3)

b)     získal úplné stredoškolské vzdelanie

c)     je bezúhonný

Rozsah činnosti súdneho tajomníka.

§ 14

(1) Súdny tajomník koná a rozhoduje v občianskom súdnom konaní na základe poverenia sudcu vo veciach:

a)     opatrovníckeho konania,

b)     starostlivosti o maloleté deti,

c)     ustanovenia opatrovníka osobám pozbaveným spôsobilosti na právne úkony, alebo osobám, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená ako aj osobám neprítomným a neznámym,

d)     určenia otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov,

(2) Súdny tajomník môže samostatne vykonávať v občianskom súdnom konaní najmä tieto úkony

a)     výzvy na zaplatenie poplatku za prihlášku do konkurzného konania,

b)     príprava prihlášok na prieskumné pojednávanie,

c)     zabezpečenie doručenia predvolaní na prieskumné pojednávanie,

d)     zverejnenie termínu v obchodnom vestníku,

e)     príprava prieskumného pojednávania,

f)       vyhotovenie rozhodnutia o upovedomení konkurzného veriteľa neprítomného na prieskumnom pojednávaní o popretí pohľadávky a určení lehoty na podanie žaloby,

g)     vedenie schôdze konkurzných veriteľov v prípadoch upravených osobitným predpisom, 12)

h)     evidovanie prihlášok po prieskumnom pojednávaní,

i)       práce spojené so štatistickým zisťovaním,

j)       vydávanie potvrdení o skutočnostiach známych zo spisu a vydávanie úradných odpisov, výpisov alebo potvrdení požadovaných účastními,

k)      príprava spisu pre sudcu vrátane skúmania podmienok konania (súdny manažment),

l)       zastavenie konania na základe späťvzatia návrhu pred prvým pojednávaním,

m)    príprava spisu pred predložením veci na rozhodnutie o odvolaní alebo dovolaní,

n)     príprava spisu pred rozhodnutím sudcu v registrovom konaní,

o)     vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutia,

p)     príprava a preverenie spisu pred uložením do spisovne,

q)     iné úkony podľa osobitných predpisov,

§ 15

Súdny tajomník môže samostatne vykonávať v trestnom konaní najmä tieto úkony:

a)      zabezpečenie podkladov pre rozhodnutie o osvedčení pri podmienečnom prepustení, podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu, ako aj podkladov pre rozhodnutie o zmene spôsobu výkonu trestu odňatia slobody a zahladení odsúdenia

b)     vyrozumenie o podmienečnom prepustení a zahladení odsúdenia

c)     podávanie správ registru trestov

d)     kontrola korešpondencie obvinených

e)     účasť pri návštevách obvinených vo väzbe,

f)       vyznačovanie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopisy súdnych rozhodnutí,

g)     práce súvisiace so štatistickým zisťovaním,

h)     vydávanie úradných potvrdení o skutočnostiach známych zo spisu.

Spoločné ustanovenia.

§ 16

(1) Proti rozhodnutiu súdneho úradníka v občianskom súdnom konaní možno podať odvolanie za rovnakých podmienok ako proti rozhodnutiu sudcu. Podaním odvolania sa toto rozhodnutie zrušuje v celom rozsahu a o veci rozhodne sudca, určený rozvrhom práce.

To neplatí ak

a)     bolo odvolanie podané oneskorene,

b)     bolo podané neoprávnenou osobou,

c)     bolo podané proti rozhodnutiu, proti ktorému odvolanie nie je prípustné

d)     odvolaniu môže v celom rozsahu vyhovieť sudca.

(2) Ak bolo odvolanie vzaté späť pred začatím pojednávania, rozhodnutie sa nezrušuje a nadobudne právoplatnosť ako keby odvolanie nebolo podané.

(3) Ak sa rozhodnutie vydané súdnym úradníkom podaním odvolania nezruší, o odvolaní, odmietnutí odvolania a zastavení konania rozhodne sudca, určený rozvrhom práce. Jeho rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa a je proti nemu prípustné odvolanie.

(4) Na konanie o sťažnosti proti uzneseniu vydanému súdnym úradníkom v trestnom konaní sa primerane použijú osobitné predpisy.13)

(5) Súdni úradníci sú vylúčení z prejednávania a rozhodnutia veci za podmienok určených osobitnými predpismi .14) 15)).

(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa konanie a rozhodovanie súdnych úradníkov ustanovenia občianskeho súdneho poriadku a trestného poriadku.

Odborná príprava a kvalifikačná skúška súdnych úradníkov.

§ 17

(1) Súdny úradník, ktorý vykonáva na súde prípravnú štátnu službu je povinný zúčastňovať sa na odbornej príprave.

(2) Účelom odbornej prípravy súdneho úradníka je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činností podľa tohto zákona. Odbornú prípravu vykonáva pod dohľadom školiteľa, ktorého určí služobný úrad.

(3) Odborná príprava súdneho úradníka sa uskutočňuje

a)     adaptačným vstupným vzdelávaním

b)     adaptačným prípravným vzdelávaním

§ 18

(1) Adaptačné vstupné vzdelávanie trvá tri mesiace. Končí pohovorom u predsedu príslušného  súdu za účasti školiteľa.

(2) Jeho účelom je získanie

a)     základných vedomostí

1.      územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky,

2.      organizácii a štruktúre štátnych orgánov,

3.      súdoch,ich pôsobnosti, organizácii a riadení,

4.      sudcoch ich postavení a o výkone súdnictva,

5.      vybavovaní súdnej agendy,

b)     podrobných vedomostí

1.      rozvrhu práce,

2.      pracovnom poriadku,

3.      spravovacom a kancelárskom poriadku,

4.      právnej ochrane utajovaných skutočností,

5.      verejnom prístupe k infomáciám .

(3) Adaptačné prípravné vzdelávanie trvá tri mesiace. Končí sa vykonaním kvalifikačnej skúšky podľa tohto zákona.

(4) Jeho účelom je získanie

a)     základných vedomostí v oblasti

1.      ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, správneho

2.      práva, medzinárodného práva a pracovného práva,

3.      aplikácie práva pri rozhodovacej činnosti súdu,

4.      v ostatných činnostiach súdu.

b)     podrobných vedomostí

1.      o postavení štátneho zamestnanca pri vykonávaní štátnej služby,

2.      o etickom kódexe štátneho zamestnanca,

3.      o služobných predpisoch týkajúcich sa štátneho zamestnanca,

4.      o postavení, predmete činnosti a požiadavkách na výkon funkcie súdneho úradníka ,

5.      o organizácii práce, spolupráci so sudcom a konkrétnom vykonávaní úkonov v súdnej  agende.

Kvalifikačná skúška a kvalifikačná komisia.

§ 20

(1) Účelom kvalifikačnej skúšky ( ďalej len skúška ) je overiť či súdny úradník má dostatočné a všestranné teoretické poznatky získané počas odbornej prípravy podľa tohto zákona a či má schopnosť aplikovať ich v podmienkach činnosti súdu. Súčasťou skúšky je komplexné hodnotenie plnenia úloh súdneho úradníka počas odbornej prípravy, ktoré vykoná školiteľ písomne.

(2) Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti a súdny úradník ju vykoná spravidla v jeden deň. Služobný úrad príslušného súdu určí deň konania skúšky v poslednom týždni prípravnej štátnej služby, najneskôr na posledný deň jej trvania. Služobný úrad oznámi písomne súdnemu úradníkovi deň konania skúšky mesiac predo dňom jej konania.

§ 21

 (1) Skúšku vykoná súdny úradník pred kvalifikačnou komisiou (ďalej len komisia) zriadenou na príslušnom súde. Komisia má päť členov, z toho traja členovia musia byť sudcovia a dvaja musia byť zamestnancami v stálej štátnej službe. Vymenúva ich predseda príslušného krajského súdu.

(2) Komisia je uznášaniaschopná ak sú prítomní všetci jej členovia. O výsledku skúšky rozhoduje komisia hlasovaním väčšinou hlasov. Pri hlasovaní sa jej členovia nemôžu zdržať hlasovania. Výsledok skúšky sa hodnotí v písomne vyhotovenom uznesení slovom „vyhovel“ alebo „nevyhovel „ a predseda komisie ho oznámi súdnemu úradníkovi bezprostredne po vykonaní skúšky.

§ 22

(1) Ak sa súdny úradník bezdôvodne alebo bez ospravedlnenia nedostaví na termín konania skúšky, komisia vydá uznesenie s hodnotením „ nevyhovel „.

(2) Po úspešnom vykonaní skúšky vydá služobný úrad súdnemu úradníkovi osvedčenie o jej vykonaní a vedúci služobného úradu ho vymenuje do stálej štátnej služby dňom nasledujúcim po vykonaní skúšky.

(3) Súdny úradník, ktorý pri skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať so súhlasom predsedu príslušného krajského súdu iba jedenkrát. O možnosti vykonať opakovanú skúšku rozhodne predseda príslušného krajského súdu na základe žiadosti zaslanej súdnym úradníkom do l5 dní od oznámenia, že skúške nevyhovel.

(4) Opakovanú skúšku môže súdny úradník vykonať najskôr po troch mesiacoch a najneskôr po šiestich mesiacoch od jej neúspešného vykonania. Počas doby do opakovaného vykonania skúšky je súdny úradník v prípravnej štátnej službe.

(5) Na opakovanú skúšku sa primerane vťahujú ustanovenia o kvalifikačnej skúške.

(6) Ak súdny úradník nevyhovel ani pri opakovanej skúške skončí sa jeho štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného zákona.16)

Odborná príprava súdneho úradníka v stálej štátnej službe.

§ 23

(1) Súdny úradník, ktorý vykonáva na súde stálu štátnu službu je povinný zúčastňovať sa vzdelávania zameraného na zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí potrebných na výkon jeho činností.

(2) Spôsob a formy vzdelávania upraví osobitný predpis.17)

Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 24

(1) Vyšší súdny úradník, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona vykonáva činnosť vyššieho súdneho úradníka sa považuje za vyššieho súdneho úradníka podľa tohto zákona.

(2) Vyšší súdny úradník, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a vykonával nepretržite funkciu vyššieho súdneho úradníka najmenej šesť rokov, môže požiadať ministra spravodlivosti o vykonanie justičnej skúšky podľa osobitného zákona.

(3) Minister spravodlivosti môže na základe žiadosti vyššieho súdneho úradníka započítať do výkonu jeho funkcie právnickú prax vykonávanú po získaní vysokoškolského právnického vzdelania druhého stupňa najviac v rozsahu troch rokov.

(4) Súdny tajomník, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona vykonáva činnosť súdneho tajomníka podľa osobitných predpisov sa považuje za súdneho tajomníka podľa tohto zákona.

(5) Súdny tajomník, ktorý spĺňa podmienky podľa § 6 tohto zákona, môže požiadať o trvalé  preloženie na voľné štátnozamestnanecké miesto vyššieho súdneho úradníka.

(6) Za kvalifikačnú skúšku podľa tohto zákona sa považuje aj justičná skúška, prokurátorská  skúška, advokátska skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika.

Zrušovacie ustanovenia.

§ 25

Zrušujú sa :

Zákon č. 425/2002 Z.z. o vyšších súdnych úradníkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 26

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1.1.2004

 


[1] Ústava Slovenskej republiky.

2 Napr. Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, Zákon o konkurze a vyrovnaní, Zákon o registrácii údajov v obchodnom registri č......../ 2003 Z.z.

 

 

 

3) Trestný zákon v znení neskorších predpisov

4) Zákon č.311/1999 o registri trestov v znení neskorších predpisov

5) Zákon č.312/2000 o štátnej službe a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

6) Zákon č. 131/2002 o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7) Zákon č. ......../2003 o registrácii údajov v obchodnom registri a zmene a doplnení niektorých zákonov

8) § 352 Občianskeho súdneho poriadku

9) § 12 zákona č.328/1991 o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

10) § 30 Občianskeho súdneho poriadku

 

 

12) Zákon č. 328/1991 o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

13) § 146 trestného poriadku

14)§ 17 Občianskeho súdneho poriadku

15) § 30 Trestného poriadku

16) § 43 zákona č.312/2000 o štátnej službe a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpuisov

17) Zákon č......../2003 o justičnej akadémii a zmene a doplnení niektorých zákonov