Návrh komuniké

 

 

        Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa ...... prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o súdnych úradníkoch.

        Predmetom návrhu zákona je úprava kompetencií súdnych tajomníkov a vyšších súdnych úradníkov v súlade s čl.142 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, ako štátnych zamestnancov súdov, ktorí vybavujú časť súdnej agendy aj na základe zákona č.312/2000 v znení neskorších predpisov, najmä v rámci projektu „Súdny manažment“. Komplexná právna úprava zosúladí ústavnú požiadavku so zákonnými úpravami a zabezpečí zrýchlenie a zefektívnenie občianskeho súdneho konania a trestného konania.