Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Číslo materiálu: 7414/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 10.07.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.07.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 625 z 12. júna 2002


Obsah

(18 kB) Obal html (11 kB)
(179 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (8 kB)
(9 kB) Predkladacia správa html (6 kB)
(76 kB) Návrh zákona html (53 kB)
(81 kB) Dôvodová správa html (60 kB)
(6 kB) Návrh komuniké html (2 kB)