Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 5205/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 11.07.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28.07.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003


Obsah

(19 kB) Obal html (11 kB)
(179 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (8 kB)
(14 kB) Predkladacia správa html (8 kB)
(348 kB) Návrh zákona html (66 kB)
(92 kB) Dôvodová správa html (64 kB)
(6 kB) Návrh komuniké html (3 kB)