MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 5205/2003–53

 

 

Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

 

 

 

 

 

 

 

Návrh

 

zákon,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

 

Podnet:

Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003

 

 

 

 

 

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia

2. Predkladacia správa

3. Návrh zákona

4. Dôvodová správa

5. Návrh komuniké

 

 

Predkladá:

 

Daniel Lipšic

podpredseda vlády

a minister spravodlivosti

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Bratislava 11.júl 2003