UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...

z ........... 2003

 

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb.

o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Číslo materiálu:

 

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

 

Vláda

A.    schvaľuje

A.1.  návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

B.    poveruje

predsedu vlády

B.1.  predložiť Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti

B.2. uviesť v Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vykoná:       predseda vlády

podpredseda vlády a minister spravodlivosti

 

Na vedomie: predseda Národnej rady SR