Predkladacia správa

 

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá do medzirezortného pripomienkového konania v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prvotným cieľom navrhovanej úpravy je komplexná úprava konania o uznanie cudzích rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach na území Slovenskej republiky.

 

Motiváciou k novej úprave je predovšetkým potreba vytvoriť podmienky na vykonávanie Nariadenia Rady (EC) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie Brusel I“) a Nariadenia Rady (EC) č. 1347/2000 z 29. mája 2000 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností manželov k spoločným deťom (ďalej len „nariadenie Brusel II“).

 

V snahe nevytvárať niekoľko paralelných a neprehľadných systémov uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí je cieľom novej úpravy poskytnúť ucelený systém, použiteľný tak vo vzťahu k členským štátom EÚ, ako aj vo vzťahu ku všetkým ostatným štátom - aby sa dalo podľa neho postupovať tak pri vykonávaní medzinárodných zmlúv a záväzných prameňov komunitárneho práva, ako aj v prípadoch absencie medzinárodnej zmluvy.

 

V súlade s prevažujúcim trendom vo svete sa zároveň so zavedením možnosti osobitného uznávacieho konania u všetkých vykonateľných cudzích rozhodnutí upustilo od požiadavky vzájomnosti. Ide o požiadavku historicky prekonanú, ktorá pochádza z oblasti medzinárodného práva verejného a v oblasti súkromnoprávnej stráca svoje opodstatnenie.

 

Uznávanie špecifických tzv. štatusových cudzích rozhodnutí (§ 65) sa presúva z najvyššieho súdu na krajský súd. Toto je potrebné z dôvodu, aby sa dala procesne zabezpečiť možnosť podania odvolania a aj dovolania proti takýmto rozhodnutiam (z dôvodu vykonávania nariadenia Brusel II). Taktiež uznávanie cudzích rozhodnutí v trestných veciach sa zákonom č. 422/2002 Z.z. presunulo z najvyššieho súdu na krajské súdy. Tým sa konanie o exequatur v trestných aj civilných veciach dostane na rovnaký stupeň súdov.

 

Uznávanie cudzích rozhodnutí, u ktorých sa predpokladá ich výkon, sa ponecháva na okresných súdoch, ktoré podmienky uznateľnosti cudzích rozhodnutí skúmali aj doteraz. Podľa novej úpravy bude však môcť súd na návrh účastníka rozhodovať o otázke uznania samostatným výrokom.

 

Okrem vyššie uvedeného základného cieľa predkladanej novely zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ďalej len „ZMPS“), sledujú niektoré ustanovenia potrebu novým spôsobom upraviť otázky právomoci slovenských súdov v konaní v občianskych a obchodných veciach, pretože doterajšia úprava v § 37 ZMPS už súčasným požiadavkám justičnej praxe nevyhovuje, ako aj v nevyhnutnej miere reagovať na niektoré aspekty vykonávania mnohostranných medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Predkladaný návrh zákona nepredpokladá zvýšenie nárokov na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ani rozpočtov obcí a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie.

 

Prerokovanie návrhu zákona Radou hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky nie je potrebné.

 

Navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov.

 

Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a preto sa táto doložka nevyhotovuje.