Návrh komuniké

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa .............. prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Predmetom návrhu zákona je najmä komplexná úprava konania o uznanie cudzích rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach na území Slovenskej republiky a úprava právomoci slovenských súdov v konaní v občianskych a obchodných veciach.