MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 12335 /2003-53

 

 

Materiál na medzirezortné

pripomienkové konanie

 

Návrh
 
zákona o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

 

 

Podnet:


Iniciatívny návrh

 

 

 

 

Obsah materiálu:
 

1. Návrh uznesenia vlády

2. Predkladacia správa

3. Návrh zákona

4. Dôvodová správa

5. Návrh komuniké

 

Predkladá:

 

Daniel Lipšic

podpredseda vlády a

minister spravodlivosti

Slovenskej republiky

 

 

Bratislava  07. október 2003