UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...

z ........... 2003

 Návrh

K návrhu zákona o mediácii a o doplnení niektorých zákonov 

Číslo materiálu:

 

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

 

Vláda

A.    schvaľuje

A.1.  návrh zákona o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

 

B.    poveruje

predsedu vlády

B.1.   predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie

 

podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti

B.2.   uviesť vvládny návrh zákona v Národnej rade SR.

 

Vykoná:

predseda vlády

podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Na vedomie:

predseda Národnej rady SR