Predkladacia správa

 Návrh zákona o mediácii a o doplnení niektorých zákonov predkladá minister spravodlivosti Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh. 

 Prístup k spravodlivosti pre všetkých je základným právom, ktoré zakotvuje článok 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Mediácia je organickou súčasťou politiky zameranej na zlepšenie prístupu k spravodlivosti. Zavedenie mediácie do právneho poriadku Slovenskej republiky je potrebné ako alternatívna forma riešenia sporov aj z dôvodu rastúceho objemu súdnych žalôb a predlžovania súdneho konania.  Prístup k spravodlivosti je pre mnohé subjekty sťažený aj kvantitou a zložitosťou legislatívy. Cezhraničné spory, ktorých počet sa našim vstupom do EÚ zvýši, budú vyžadovať aj také formy riešenia, ktoré sú v právnych poriadkoch iných štátov obvyklé.

 V mediácii ako forme mimosúdneho riešenia sporov,  rozhodnutia neprijíma tretia strana. Mediátor iba pomáha stranám, aby vyriešili svoj spor bez konfrontácie a v procese  vzájomného hľadania riešení vystupovali aktívne a našli riešenie, ktoré im najlepšie vyhovuje. Tento konsenzuálny prístup zvyšuje pravdepodobnosť , že po urovnaní sporu budú strany schopné pokračovať vo svojich obchodných alebo iných vzájomných aktivitách.

 Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí ani rozpočty vyšších územných celkov.

 Materiál nemá finančný, ekonomický, enviromentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť.