NÁVRH

Zákon

z .......2002

o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje základné požiadavky na výkon mediácie, základné princípy, organizáciu a účinky mediácie.

(2) Tento zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú najmä z občianskoprávnych vzťahov1), obchodných záväzkových vzťahov2) a pracovnoprávnych vzťahov3). Nevzťahuje sa na veci, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní.

§ 2
Základné pojmy

(1) Mediácia je mimosúdne konanie, v ktorom strany pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol, alebo sa týka  ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu.

(2) Mediátorom môže byť každá fyzická osoba, na ktorej sa strany dohodnú, ak

a)     je plnoletá,

b)     je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

c)     získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokej školy v Slovenskej republike4), alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,

d)     je bezúhonná, 

e)     má osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy mediátora (ďalej len „osvedčenie“) a funkciu mediátora prijme.

(3) Na účely tohto zákona sa rozumie

a)     stranou fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa dostala do konfliktného stavu týkajúceho sa zmluvného alebo iného právneho vzťahu s inou právnickou osobou  alebo fyzickou osobou,

b)     bezúhonným ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,

c)     osobou zúčastnenou na mediácii mediátor, strany a iné osoby, ktoré sa zúčastnili na mediácii,

d)     hosťujúcim euromediátorom občan členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý je oprávnený vykonávať mediáciu samostatne, a ktorý  poskytuje služby v oblasti mediácie na území Slovenskej republiky dočasne a príležitostne,

e)     usadeným euromediátorom je občan členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý je oprávnený vykonávať mediáciu samostatne, poskytuje služby v oblasti mediácie na území Slovenskej republiky sústavne a je zapísaný do zoznamu euromediátorov vedenom Výborom pre mediáciu.

§ 3
Hosťujúci euromediátor a usadený euromediátor

(1) Hosťujúci euromediátor a usadený euromediátor (ďalej len „euromediátor“) je oprávnený poskytovať služby v oblasti mediácie na území Slovenskej republiky za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Na účely tohto zákona a osobitných predpisov a v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom sa euromediátor považuje za mediátora podľa tohto zákona.

(2) Oprávnenie hosťujúceho euromediátora vykonávať funkciu mediátora podľa predpisov jeho domovského štátu, nahrádza povinnosť absolvovania odbornej prípravy mediátora podľa tohto zákona.

(3) Euromediátor je pri poskytovaní služieb v oblasti mediácie na území Slovenskej republiky povinný dodržiavať povinnosti mediátora, ktoré má mediátor pri poskytovaní služieb podľa tohto zákona a osobitných predpisov; týmto nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne predpisy domovského štátu.

 (4) Euromediátor je povinný, na požiadanie strán alebo orgánu verejnej moci preukázať svoje oprávnenie vykonávať mediáciu samostatne; inak nie je oprávnený poskytovať služby v oblasti mediácie na území Slovenskej republiky.

(5) Doklad osvedčujúci skutočnosť podľa odseku 4 musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.5)

§ 4
Výkon činnosti mediátora

(1) Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne a bez zbytočného odkladu informovať strany o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k stranám možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti.

(2) Na škodu spôsobenú porušením povinností mediátora sa vzťahujú všeobecné ustanovenia o zodpovednosti za škodu podľa osobitného predpisu6).

Mlčanlivosť

§ 5

 Ak sa strany nedohodnú inak, osoby zúčastnené na mediácii sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou; ustanovenia osobitných predpisov7) týmto nie sú dotknuté.

§ 6

(1) Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na tieto prostriedky v akejkoľvek forme

a)     pozvanie strany k účasti na mediácii, alebo skutočnosť, že strana si želala účasť na mediácii,

b)     vyjadrené stanoviská alebo prednesené návrhy strany za účelom dosiahnutia dohody,

c)     vyhlásenia alebo priznania strany pri mediácii,

d)     návrhy mediátora,

e)     skutočnosť, že strana prejavila záujem akceptovať návrh mediátora,

f)       písomnosti pripravené výlučne na účely mediácie.

(2) Dôkaz použitý pri mediácii je prípustný pre súdne konanie, rozhodcovské konanie alebo obdobné konania; to neplatí, ak sa o ňom strany dozvedeli pri mediácii.

§ 7

Ak sa vedie súdne konanie, rozhodcovské konanie alebo obdobné konanie z dôvodu porušenia povinnosti mediátora,  obmedzuje sa povinnosť mlčanlivosti na nevyhnutnú mieru a iba v rozsahu na účely posúdenia porušenia povinnosti mediátora.

DRUHÁ ČASŤ
Zmluva o mediácii

§ 8

(1)Zmluva o mediácii je dohoda medzi stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo inom právnom vzťahu sa pokúsia vyriešiť mediáciou.

(2) Zmluva o mediácii zaväzuje aj právnych nástupcov strán, ak to strany v zmluve o mediácii nevylúčia.

(3) Zmluvou o mediácii nemožno niekoho pozbaviť práva na súdnu ochranu predtým, než spor vznikne.

§ 9
Forma zmluvy o mediácii

(1) Zmluva o mediácii môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu doložky k zmluve.

(2) Zmluva o mediácii má písomnú formu.

(3) Písomnú formu zmluvy o  mediácii možno nahradiť vyhlásením zmluvných strán do zápisnice spísanej mediátorom. Vyhlásenie zmluvných strán je potrebné uskutočniť najneskôr do začatia mediácie ; obsahom zápisnice je zmluva o mediácii s náležitosťami podľa § 8, ktorá musí byť podpísaná stranami zúčastňujúcimi sa mediácie.

§ 10
Platnosť zmluvy o mediácii

(1) Ak sa strany v zmluve o mediácii výslovne dohodli na uzavretí zmluvy o mediácii podľa právneho poriadku iného štátu, nespôsobuje to neplatnosť zmluvy o mediácii. V tomto prípade sa posudzuje platnosť zmluvy o mediácii podľa právneho poriadku, podľa ktorého sa uzavrela. Ustanovenie § 9 ods. 2 tým nie je dotknuté.

(2) Ak je súčasťou inak neplatnej zmluvy, ktorá je predmetom sporu v mediácii, doložka o účasti na mediácii, tá je neplatná len vtedy, ak sa na ňu vzťahuje dôvod neplatnosti zmluvy.
(3) Ak strany odstúpia od zmluvy, ktorá je predmetom sporu v mediácii, toto odstúpenie sa nedotýka doložky o účasti na mediácii, ktorá je jej súčasťou, ak sa strany nedohodli inak.

TRETIA ČASŤ
Organizácia mediácie

§ 11

(1) Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) zriadi Výbor pre mediáciu (ďalej len „výbor“), ktorý je jeho poradným orgánom pre otázky mediácie a vydá jeho štatút.

(2) Členmi výboru môžu byť okrem zástupcov orgánov štátnej správy aj odborníci z mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti mediácie.

(3) Základnými úlohami výboru sú najmä

a)     pripravovať návrhy na koncepčnú činnosť ministerstva v oblasti mediácie,

b)     viesť zoznam stálych mediačných centier, mediátorov, euromediátorov a vzdelávacích ustanovizní,

c)     overovať spôsobilosť vzdelávacej ustanovizne uskutočniť vzdelávanie na základe splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a predkladá ministrovi návrh na vydanie povolenia ustanovizni na vykonávanie odbornej prípravy mediátora (ďalej len „povolenie“),

d)     zabezpečovať hodnotenie a kontrolu úrovne poskytovaných vzdelávacích aktivít; na základe zistených skutočností odporúča ministrovi ponechanie alebo odobratie povolenia,

§ 12

(1) Výbor zapíše do zoznamu euromediátorov toho, kto

je občanom členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

splnil podmienky ustanovené v § 2 ods. 2 písm. a) až d), § 2 ods. 3 písm. e) a

zložil skúšku spôsobilosti.

(2) Skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí usadeného euromediátora o znalosti právnych predpisov v oblasti mediácie. Skúška spôsobilosti  sa vykonáva v  štátnom jazyku5), českom jazyku, alebo aj v inom jazyku; náklady spojené s tlmočením hradí žiadateľ.

§ 13
Odborná príprava mediátora

(1) Odbornú prípravu mediátora môže vykonávať len inštitúcia, ktorej na základe splnenia podmienok podľa tohto zákona vydá minister povolenie.

(2) O povolenie môžu požiadať všetky inštitúcie, ktoré spĺňajú tieto podmienky

a)     predložia projekt vzdelávacej aktivity, ktorá je v súlade so základnými požiadavkami na kvalitu mediácie a minimálnymi štandardmi úrovne vedomostí, zručností a schopností (kompetentnosti) mediátorov

b)     predložia dokumentáciu o lektorskom zabezpečení vzdelávacej aktivity,

c)     preukážu vyhlásením materiálno-technické podmienky na zabezpečenie vzdelávacej aktivity.

(3) Ustanovizeň vydáva absolventom odbornej prípravy mediátora osvedčenie o odbornej spôsobilosti vykonávať činnosť mediátora ; o jeho vydaní informuje Výbor.

§ 14
Stále mediačné centrum

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba môže na základe tohto zákona a na svoje náklady zriadiť a udržiavať stále mediačné centrum.
(2) Zriaďovateľ stáleho mediačného centra je povinný v Obchodnom vestníku8) zverejniť
a) zriadenie stáleho mediačného centra,

a)     zriadenie pobočiek stáleho mediačného centra,

b)     štatút ním zriadeného stáleho mediačného centra,

c)     zoznam mediátorov, ktorí pôsobia v ním zriadenom stálom mediačnom centre, a jeho zmeny.

(3) Strany sa môžu dohodnúť, že svoj spor budú riešiť v určitom stálom mediačnom centre.

(4) Stále mediačné centrá spolupracujú s ministerstvom poskytovaním štatistických údajov o počte, druhoch a úspešnosti riešenia sporov v oblasti mediácie ku koncu kalendárneho roka. Poskytovanie týchto údajov nie je porušením mlčanlivosti podľa § 5.

§ 15
Štatút

(1) Zriaďovateľ stáleho mediačného centra je povinný vydať štatút ním zriadeného stáleho mediačného centra.

(2) Štatút stáleho mediačného centra upravuje najmä

a)     organizačnú štruktúru stáleho mediačného centra,

b)     vecnú pôsobnosť stáleho mediačného centra,

c)     osobitné podmienky, ktoré musí spĺňať uchádzač o zápis do zoznamu mediátorov, ktorý vedie stále mediačné centrum,

d)     pravidlá o odmene mediátora,

e)     ďalšie náležitosti súvisiace s ochranou záujmov strán.

§ 16
Zoznam mediátorov

(1) Stále mediačné centrum  vedie zoznam mediátorov pôsobiacich v tomto stálom mediačnom centre, do ktorého môže každý nahliadnuť.

(2) Stále mediačné centrum zapíše do zoznamu mediátorov fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 2 písm. a) až d) a osobitné podmienky podľa štatútu tohto stáleho mediačného centra.

(3) V zozname mediátorov príslušného stáleho mediačného centra sa uvedie meno a priezvisko mediátora, jeho bydlisko a osobitné podmienky, ktoré sa musia splniť na zápis osoby do zoznamu mediátorov podľa § 15 ods. 2 písm. c).

(4) Strany si za mediátora môžu ustanoviť aj osobu nezapísanú do zoznamu mediátorov stáleho mediačného centra.

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 17
Začiatok a koniec mediácie

(1) Ak sa strany nedohodnú inak, mediácia sa začína dňom, keď sa strany dohodli zúčastniť sa  mediácie.

(2) Ak strane, ktorá dala návrh na účasť na  mediácii nedôjde prijatie návrhu do doby určenej v návrhu, inak do 14 dní odo dňa, keď návrh došiel druhej strane, má sa za to, že návrh bol odmietnutý.

(3) Mediácia sa končí

a)     dňom uzavretia dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie,

b)     dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii so stranami, že mediácia ani napriek ďalšiemu úsiliu nebude pokračovať,

c)     dňom písomného vyhlásenia strán adresovaného mediátorovi, že mediácia je ukončená, alebo

d)     dňom písomného vyhlásenia jednej zo strán adresovaného druhej strane a mediátorovi, ak si ho strany už zvolili, že mediácia je ukončená.

§ 18
Účinky mediácie

(1) Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, vyžaduje písomnú formu a je pre strany záväzná ako zmluva.

(2) Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený  podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda

a)     spísaná vo forme notárskej zápisnice,

b)     schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom alebo orgánom verejnej samosprávy.

§ 19
Prechodné ustanovenie

Fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 2 ods. 2 písm. a) až c), absolvovali prípravu na výkon funkcie mediátora a na jej základe poskytovali na území služby v oblasti mediácie do účinnosti tohto zákona sa po úspešnom vykonaní skúšky spôsobilosti podľa § 12 ods. 2 považujú za mediátorov podľa tohto zákona a Výbor ich zapíše do zoznamu mediátorov.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona              č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002  Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z. a zákona č. 353/2003 Z. z.  sa mení a  dopĺňa takto:

V § 99 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„ Súd môže odporučiť účastníkom, aby sa pokúsili o zmier pomocou mediácie.“

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z. , zákona č. 418/2002 Z. z. a zákona č. ......./2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

§ 11 sa dopĺňa novým odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru, vráti sa im 1 % zo zaplateného poplatku. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 0,5 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci.“

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z.,  zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z. , zákona č. 527/2002 Z. z. ,zákona č. 357/2003 Z. z. a zákona  č. ....../2003  sa dopĺňa takto:

V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, notár môže vykonávať funkciu mediátora podľa podmienok ustanovených osobitným zákonom1a).“

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. .../2003 Z. z. o mediácii.“

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Čl. V
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť ...............

 

 1) § 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2) § 261 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3) § 1 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

4) § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

6)  § 415 až 450 Občianskeho zákonníka.

7) Napríklad § 167 a 168 Trestného zákona, § 17 Obchodného zákonníka,  zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.,      § 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení neskorších predpisov.

8)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/1998 Z. z..