Predkladacia správa

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá návrh výnosu o organizácii a riadení hasičských jednotiek v Zbore väzenskej a justičnej stráže na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 30 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, podľa ktorého podrobnosti o organizácii a riadení hasičských jednotiek ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov a bezpečnostných služieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky príslušný ústredný orgán.

Dňa 1. februára 2001 nadobudol účinnosť zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, podľa ktorého Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) ako ozbrojený zbor plní úlohy na úseku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, ochrany a stráženia objektov zboru a ochrany poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch. Špecifiká organizácie zboru ako aj špecifické úlohy, ktoré zbor plní, si vyžadujú osobitne a s určitými rozdielmi upraviť aj riadenie a organizáciu hasičských jednotiek.