(Návrh)

V Ý N O S
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z...............2003,

o organizácii a riadení hasičských jednotiek
v Zbore väzenskej a justičnej stráže

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje:

§ 1
Úvodné ustanovenie

Tento výnos upravuje podrobnosti o organizácii a riadení hasičských jednotiek v Zbore väzenskej a justičnej stráže  (ďalej len „zbor“).

§ 2
Organizácia hasičských jednotiek

(1) Hasičské jednotky v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“) zriaďuje a početné stavy jej členov určuje riaditeľ ústavu. Členom hasičskej jednotky môže byť len príslušník zboru alebo zamestnanec zboru. [1])

(2) Zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť početný stav jej členov môže riaditeľ ústavu len po predchádzajúcom súhlase generálneho riaditeľa zboru.

(3) Základnou organizačnou zložkou hasičskej jednotky je družstvo. Družstvo tvorí veliteľ a ďalšie štyri osoby až osem osôb. Počet družstiev a počet osôb v družstve určuje riaditeľ ústavu.

 

(4) Členovia hasičskej jednotky sa zaraďujú do týchto funkcií:

a)     veliteľ jednotky,

b)     veliteľ družstva,

c)     technik-strojník,

d)     hasič,

e)     vodič.

§ 3
Zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky

(1) Hasičská jednotka sa považuje za akcieschopnú, ak sú do určeného časového limitu na stanovisku veliteľa zmeny pripravení na zásah s hasičskou technikou[2]) a vecnými prostriedkami 2) najmenej jej štyria členovia.

(2) Časový limit, na základe ktorého sa hasičská jednotka považuje za akcieschopnú, určí riaditeľ ústavu na základe zhodnotenia podmienok spracovaných samostatným bezpečnostným technikom ústavu.

(3) Materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky, okrem hasičskej techniky a vecných prostriedkov, tvoria:

a)     osobné ochranné pracovné prostriedky, prostriedky na sebazáchranu, ochranu dýchacích ciest, ochranu povrchu tela, poskytovanie predlekárskej prvej pomoci,

b)     rádiové a ostatné telekomunikačné zariadenia,

c)     hasiace látky, dekontaminačné látky a sorpčné látky,

d)     ostatné prostriedky.

(4) Za minimálne vybavenie hasičskej jednotky sa  považuje, ak má akcieschopné

a)     cisternovú automobilovú striekačku, dopravný automobil s motorovou striekačkou  alebo pojazdnú požiarnu striekačku s doplnenými pohonnými hmotami najmenej do 3/4 objemu palivovej nádrže,

b)     hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej 300 metrov,

c)     osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na vykonávanie záchranných prác,

d)     vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.

§ 4
Organizácia činnosti na mieste zásahu

(1) Za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za účelné využitie hasičskej techniky, hasiacich látok a vecných prostriedkov na mieste zásahu zodpovedá veliteľ zásahu.

(2) Veliteľom zásahu je samostatný bezpečnostný technik ústavu. V prípade jeho neprítomnosti je veliteľom zásahu veliteľ hasičskej jednotky ústavu. Pri zásahu dvoch alebo viacerých hasičských jednotiek z rôznych ústavov preberá velenie veliteľ zásahu z miestne príslušnej hasičskej jednotky. V prípade účasti Hasičského a záchranného zboru na zásahu preberá velenie veliteľ zásahu z Hasičského a záchranného zboru.

§ 5
Odborná príprava hasičských jednotiek

Odborná príprava členov hasičských jednotiek je zameraná na dosiahnutie znalostí, zručností, fyzickej zdatnosti a návykov potrebných na vykonávanie činností pri zdolávaní požiaru a iných mimoriadnych udalostiach.

§ 6
Základná príprava

(1) Základnú prípravu členov hasičskej jednotky v rozsahu 40 hodín vykonáva samostatný bezpečnostný technik ústavu.

(2) Obsahom základnej prípravy sú

a)     právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi,

b)     technický výcvik s hasičskou technikou a vecnými prostriedkami,

c)     základné procesy horenia, hasiace látky a zásady ich použitia,

d)     metodika zdolávania požiarov,

e)     bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri zásahovej činnosti,

f)       základy poskytovania predlekárskej prvej pomoci.

(3) Základná príprava členov hasičskej jednotky sa končí teoretickou skúškou a praktickou skúškou, ktorú vykonáva komisia určená riaditeľom ústavu.

§ 7
Zdokonaľovacia príprava

(1) Termín vykonania zdokonaľovacej prípravy členov hasičskej jednotky určuje riaditeľ ústavu.

(2) Zdokonaľovacia príprava členov hasičskej jednotky trvá šesť hodín mesačne; vykonáva ju samostatný bezpečnostný technik ústavu, ktorý určuje jej obsah. Súčasťou sú aj previerkové cvičenia.

§ 8
Previerkové cvičenie

(1) Previerkové cvičenie sa vykonáva s cieľom preveriť

a)     pripravenosť hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a iných mimoriadnych udalostí podľa zadanej situácie,

b)     pripravenosť veliteľov hasičských jednotiek na riadenie zásahu pri zdolávaní požiarov a iných mimoriadnych udalostí,

c)     akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov.

(2) Previerkové cvičenie je oprávnený nariadiť generálny riaditeľ zboru, riaditeľ ústavu a orgán požiarneho dozoru.[3]) O vykonaní previerkového cvičenia sa spracúva záznam.

(3) Pri previerkovom cvičení s námetom požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti sa ohlasovni požiarov alebo operačnému stredisku oznamuje, že ide o previerkové cvičenie, ak nie sú súčasťou previerky.

§ 9
Špecializovaná príprava

(1) Špecializovaná príprava je určená na zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie členov hasičských jednotiek a pozostáva

a)     z odbornej prípravy a z overovania odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľa hasičskej jednotky,3)

b)     z odbornej prípravy na získanie odbornosti na obsluhu hasičskej techniky.[4])

§ 10
Hasičský šport

(1) Členovia hasičských jednotiek na získanie trvalých návykov a zručností potrebných na praktické činnosti pri zásahoch vykonávajú hasičský šport.

(2) Na preverenie  získaných trvalých návykov a zručností podľa odseku 1, generálne riaditeľstvo zboru organizuje súťaže v hasičskom športe. Na zabezpečenie organizácie súťaže v hasičskom športe (napríklad miesto a čas podujatia, športové disciplíny) generálne riaditeľstvo zboru vydá pred každým podujatím organizačno-súťažný poriadok.

§ 11
Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vydania.

 

 [1]) § 68 zákona č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže

[2] ) § 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.169/2002 Z.z. o hasičských jednotkách.

[3]) § 66 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

[4]) § 16 ods. 7 a 8 vyhlášky č. 169/2002 Z.z.