Odôvodnenie

 Všeobecná časť

             Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a mení zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon“), vo svojej piatej časti okrem iného upravuje druhy a úlohy hasičských jednotiek, povinnosti zriaďovateľa a člena hasičskej jednotky a odbornú prípravu. Podrobnejšiu úpravu hasičských jednotiek obsahuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z.z. o hasičských jednotkách.

            Skutočnosť, že Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) plní špecifické úlohy a pri svojej činnosti používa osobitné postupy a metódy, ako aj špecifická organizácia zboru, si vyžaduje niektoré osobitosti v úprave riadenia a organizácie vlastných hasičských jednotiek. Návrh výnosu komplexne rieši túto problematiku, pričom sa predkladá na základe § 30 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, podľa ktorého podrobnosti o organizácii a riadení hasičských jednotiek ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov a bezpečnostných služieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky príslušný ústredný orgán.

            Návrh výnosu je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonom, na základe ktorého sa vydáva. Predmetná právna úprava si nevyžiada finančné náklady z výdavkovej časti štátneho rozpočtu, rozpočtu vyšších územných celkov a rozpočtu obcí, nie je spojená s potrebou ďalších pracovných síl a nemá dopad na zamestnanosť.

 

Osobitná časť

 K § 1

Ustanovenie vymedzuje, čo je predmetom predkladaného návrhu výnosu.

K § 2 a § 3

Konkrétne sa v týchto ustanoveniach upravuje právomoc riaditeľa ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“) a právomoc Generálneho riaditeľa zboru pri zriaďovaní hasičských jednotiek a družstiev, pri určovaní počtu jej členov, pri znižovaní početného stavu členov hasičských jednotiek a pri zabezpečovaní akcieschopnosti hasičskej jednotky (vrátane určenia materiálno-technického vybavenia hasičskej jednotky a spôsobu určenia časového limitu podmieňujúceho akcieschopnosť hasičskej jednotky).

K § 4

Ustanovenie upravuje organizáciu činnosti hasičských jednotiek na mieste zásahu pri vzniku požiaru; určuje osoby zodpovedné za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za účelné využitie hasičskej techniky pri účasti hasičských jednotiek z viacerých ústavov a hasičských jednotiek z Hasičského a záchranného zboru na mieste zásahu.

K § 5 a § 6

Ustanovenia upravujú zameranie odbornej prípravy hasičských jednotiek ako aj podrobnosti o základnej príprave členov hasičskej jednotky s prihliadnutím na špecifický charakter ich činnosti v podmienkach zboru (osoby vykonávajúce základnú prípravu členov hasičskej jednotky, časový a obsahový rozsah základnej prípravy, ukončenie základnej prípravy preskúšaním).

K § 7 a § 8

Ustanovenia upravujú podrobnosti o zdokonaľovacej príprave členov hasičskej jednotky s prihliadnutím na špecifický charakter ich činnosti v podmienkach zboru, ako aj o konaní previerkových cvičení.

K § 9

Špecializovaná príprava v zbore je určená pre veliteľa hasičskej jednotky (zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie, overovanie odbornej spôsobilosti) a pre ostatných členov hasičskej jednotky (získanie odbornosti na obsluhu hasičskej techniky).

K § 10

Na rozdiel od vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z.z. o hasičských jednotkách návrh výnosu neupravuje konkrétne disciplíny hasičského športu; jednotlivé športové disciplíny sa môžu pri každej súťaži meniť a upravovať, o čom pred každou súťažou v hasičskom športe informuje organizačno-súťažný poriadok vydaný Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré tieto súťaže organizujú.

K § 11

Ustanovenie upravuje nadobudnutie účinnosti výnosu.