Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Číslo materiálu: 12492/2003–53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 07. novembra 2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25. novembra 2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 830 z 3. septembra 2003 – bod B.1.


Obsah

(17 kB) Obal
(9 kB) Návrh uznesenia
(185 kB) Predkladacia správa
(75 kB) Návrh zákona
(42 kB) Dôvodová správa
(6 kB) Návrh komuniké