Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu priložiť.

Číslo materiálu: 2428/2003-20
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 07. novembra 2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25. novembra 2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: § 14 ods. 1 zákona č. ..../2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obsah

textový dokument (6 kB) Obal
textový dokument (9 kB) Predkladacia správa
textový dokument (100 kB) Návrh vyhlášky
textový dokument (69 kB) Dôvodová správa k vyhláške

 Príloha
č.

Vzory tlačív

kB
1 NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA 280
2 NÁVRH NA ZÁPIS AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA 119
3 NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O DRUŽSTVE DO OBCHODNÉHO REGISTRA 208
4 NÁVRH NA ZÁPIS DRUŽSTVA DO OBCHODNÉHO REGISTRA 106
5 Návrh na ZÁPIS PODNIKATEĽA FYZICKEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO REGISTRA 87
6 Návrh na ZÁPIS zmeny zapísaných údajov o PODNIKATEĽovi FYZICKEJ OSOBe DO OBCHODNÉHO REGISTRA 96
7 Návrh na ZÁPIS inej právnickej osoby DO OBCHODNÉHO REGISTRA 89
8 Návrh na ZÁPIS zmeny zapísaných údajov o inej právnickej osobe DO OBCHODNÉHO REGISTRA 141
9 Návrh na ZÁPIS zmeny zapísaných údajov o Komanditnej spoločnosti DO OBCHODNÉHO REGISTRA 278
10 Návrh na Zápis KOmanditnej spoločnosti do OBCHODNÉHO REGISTRA 159
11 NÁVRH NA ZÁPIS PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO REGISTRA 137
12 NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO REGISTRA 256
13 Návrh na VÝMAZ ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA 76
14 Návrh na ZÁPIS zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným DO OBCHODNÉHO REGISTRA 240
15 Návrh na Zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do OBCHODNÉHO REGISTRA 133
16 Návrh na ZÁPIS štátneho podniku DO OBCHODNÉHO REGISTRA 87
17 Návrh na ZÁPIS zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku DO OBCHODNÉHO REGISTRA 162
18 Návrh na Zápis verejnej obchodnej spoločnosti do OBCHODNÉHO REGISTRA 128
19 Návrh na ZÁPIS zmeny zapísaných údajov o Verejnej obchodnej spoločnosti DO OBCHODNÉHO REGISTRA 242