Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 13419/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 18. novembra 2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 03. decembra 2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 715/2003 z 16. júla 2003


Obsah

(12 kB) Obal
(197 kB) Návrh uznesenia
(14 kB) Predkladacia správa
(97 kB) Návrh zákona
(170 kB) Dôvodová správa
(6 kB) Návrh komuniké