Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Číslo materiálu: 14938/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 20. novembra 2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. novembra 2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: § 25a zákona 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. ..../2003 Z. z.


Obsah

(8 kB) Obal (39 kB)
(28 kB) Návrh vyhlášky (48 kB)
(31 kB) Odôvodnenie návrhu vyhlášky (48 kB)
(15 kB) Doložka zlučiteľnosti (54 kB)
(433 kB) Príloha č. 14 (240 kB)
(33 kB) Príloha č. 15 (65 kB)