Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Zastupovanie Slovenskej republiky pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvej inštancie Európskych spoločenstiev

Číslo materiálu: 11574/2003-8202
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 27. novembra 2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 10. decembra 2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(7 kB) Obal (23 kB)
(16 kB) Návrh uznesenia vlády (43 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (26 kB)
(116 kB) Informácia o zastupovaní pred SD a SPI (111kB)
(22 kB) Návrh opatrení (54 kB)
(29 kB) Personálne a materiálno-technické predpoklady (45 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (37 kB)