Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na uzavretie Druhého dodatkového protokolu z 8. novembra 2001 k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach

Číslo materiálu: 10756/2001-8109
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 6. februára 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 26. februára 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(12 kB) Obal (25 kB)
(208 kB) Návrh uznesenia vlády (47 kB)
(11 kB) Príloha uznesenia vlády (42 kB)
(25 kB) Predkladacia správa (52 kB)
(129 kB) Text protokolu (111 kB)
(66 kB) Text protokolu v angličtine (53 kB)
(14 kB) Návrh uznesenia NR SR (30 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (25 kB)