Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Číslo materiálu: 14286/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 23. februára 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 12. marca 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 83 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)


Obsah

(8 kB) Obal (23 kB)
(165 kB) Návrh vyhlášky (81 kB)
(50 kB) Odôvodnenie návrhu vyhlášky (74 kB)
(15 kB) Doložka zlučiteľnosti (38 kB)