Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zrušenie úlohy č. 14 v mesiaci december v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003

Číslo materiálu: 3708/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 23. februára 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 12. marca 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(14 kB) Obal (36 kB)
(37 kB) Návrh uznesenia (43 kB)
(14 kB) Predkladacia správa (35 kB)
(13 kB) Návrh na zrušenie úlohy (37 kB)
(13 kB) Návrh komuniké (22 kB)