Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh ďalšieho postupu projektu elektronickej výmeny informácií v trestnej agende medzi orgánmi činnými v trestnom konaní pre rok 2004

Číslo materiálu: 3603/2004-90
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 2. marca 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 8. marca 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR,
Dobroslav Trnka, generálny prokurátor
Podnet: V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 1154/2001, bod C.3 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z pravidelnej správy EK o pripravenosti SR na členstvo v EÚ z 13.11.2001


Obsah

(13 kB) Obal (38 kB)
(97 kB) Návrh uznesenia (44 kB)
(17 kB) Predkladacia správa (45 kB)
(41 kB) Materiál (53 kB)
(13 kB) Doložka finančných, ekonomických, enviromentálnych vplyvov a vplyv na zamestnanosť (38 kB)
(13 kB) Návrh komuniké (23 kB)