Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky - medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na pristúpenie k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3. ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii týkajúcej sa činiteľov Európskych spoločenstiev alebo činiteľov členských štátov Európskej únie

Číslo materiálu: 1287/2004-8202
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 25. februára 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 3. marca 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR,
Spolupodpisuje: Eduard Kukan, minister zahraničných veci SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(9 kB) Obal (41 kB)
(14 kB) Návrh uznesenia (43 kB)
(13 kB) Predkladacia správa (29 kB)
(105 kB) Text Dohovoru (82 kB)
(77 kB) Text Dohovoru (anglická verzia) (26 kB)
(46 kB) Analýzu súladu Dohovoru so slovenským právnym poriadkom (99 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (25 kB)