Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 3667/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 26. februára 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 5. marca 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(19 kB) Obal (23 kB)
(199 kB) Návrh uznesenia (46 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (27 kB)
(13 kB) Návrh zákona (41 kB)
(26 kB) Dôvodová správa (78 kB)
(8 kB) Návrh komuniké (25 kB)