Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Číslo materiálu: 199/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 1. marca 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 16. marca 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003


Obsah

(18 kB) Obal (23 kB)
(198 kB) Návrh uznesenia (44 kB)
(22 kB) Predkladacia správa (29 kB)
(1608 kB) Návrh zákona (588 kB)
(30 kB) Dôvodová správa - všeobecná časť (59 kB)
(210 kB) Dôvodová správa - osobitná časť (205 kB)
(238 kB) Tabuľka zhody (103 kB)
(8 kB) Návrh komuniké (22 kB)