Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o správcoch

Číslo materiálu: 12830/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 1. marca 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 16. marca 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(30 kB) Obal (22 kB)
(197 kB) Návrh uznesenia (40 kB)
(18 kB) Predkladacia správa (50 kB)
(683 kB) Návrh zákona (139 kB)
(132 kB) Dôvodová správa (100 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (21 kB)
  Prílohy:  
(258 kB) Návrh vyhlášky o vzdelávacom poriadku pre správcov (82 kB)
(60 kB) Návrh vyhlášky o etickom kódexe (68 kB)
(30 kB) Návrh vyhlášky o rozsahu a podmienkach poistenia zodpovednosti za škodu (29 kB)