Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 3944/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 1. marca 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 19. marca 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2004


Obsah

(19 kB) Obal (36 kB)
(196 kB) Návrh uznesenia (42 kB)
(10 kB) Predkladacia správa (26 kB)
(112 kB) Návrh zákona (77 kB)
(131 kB) Dôvodová správa (119 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (21 kB)