Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 5337/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 17. marca 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25. marca 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004


Obsah

(9 kB) Obal (38 kB)
(201 kB) Návrh uznesenia (47 kB)
(17 kB) Predkladacia správa (30 kB)
(87 kB) Návrh zákona (73 kB)
(103 kB) Dôvodová správa (112 kB)
(21 kB) Návrh vykonávacieho predpisu (27 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (25 kB)