Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 5338/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 17. marca 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25. marca 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(17 kB) Obal (23 kB)
(197 kB) Návrh uznesenia (41 kB)
(17 kB) Predkladacia správa (24 kB)
(18 kB) Návrh zákona (39 kB)
(22 kB) Dôvodová správa (44 kB)
(22 kB) Návrh komuniké (27 kB)