Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh Štatútu Kancelárie na zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev

Číslo materiálu: 5368/2004-8008
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 19. marca 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 1. apríla 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe uznesenia vlády č. 201 z 3. 3. 2004


Obsah

(9 kB) Obal (39 kB)
(40 kB) Návrh uznesenia (45 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (28 kB)
(28 kB) Návrh Štatútu (49 kB)
(20 kB) Doložka finančných vplyvov (54 kB)
(13 kB) Návrh komuniké (23 kB)