Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

Číslo materiálu: 6034/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 24. marca 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13. apríla 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(18 kB) Obal (36 kB)
(198 kB) Návrh uznesenia (43 kB)
(7 kB) Predkladacia správa (22 kB)
(14 kB) Návrh zákona (450 kB)
(25 kB) Dôvodová správa (50 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (22 kB)