Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.

Číslo materiálu: 7193/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 29. apríla 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 12. mája 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb.


Obsah

(18 kB) Obal (87 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (49 kB)
(39 kB) Návrh vyhlášky (103 kB)
(35 kB) Odôvodnenie (110 kB)