Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 4242/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 5. mája 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 12. mája 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(18 kB) Obal (37 kB)
(178 kB) Návrh uznesenia (43 kB)
(10 kB) Predkladacia správa (29 kB)
(91 kB) Návrh zákona (145 kB)
(63 kB) Dôvodová správa (85 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (22 kB)