Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 10533 /2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 7. júna 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 23. júna 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základ bodu B.1 uznesenia vlády č. 429 z 05. mája 2004


Obsah

(18 kB) Obal (38 kB)
(202 kB) Návrh uznesenia (45 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (24 kB)
(29 kB) Návrh zákona (43 kB)
(34 kB) Dôvodová správa (48 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (22 kB)