Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 11031/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 2. júla 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 26. júla 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: § 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. .../2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Obsah

(11kB) Obal (39 kB)
(142 kB) Návrh vyhlášky (80 kB)
(9 kB) Príloha č. 1 (23 kB)
(48 kB) Príloha č. 2 (43 kB)
(6 kB) Príloha č. 3 (38 kB)
(9 kB) Príloha č. 4 (39 kB)
(15 kB) Doložka zlučiteľnosti (38 kB)
(34 kB) Odôvodnenie návrhu vyhlášky (59 kB)