Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Číslo materiálu: 11032/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 2. júla 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 26. júla 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: § 33 písm. d), zákona č. .../2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Obsah

(11kB) Obal (39 kB)
(207 kB) Návrh vyhlášky (71 kB)
(11 kB) Príloha (23 kB)
(15 kB) Doložka zlučiteľnosti (38 kB)
(12 kB) Doložka vplyvov (46 kB)
(49 kB) Odôvodnenie návrhu vyhlášky (71 kB)