Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 12669/2004/10
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 12. júla 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 30. júla 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál


Obsah

(7kB) Obal (39 kB)
(10 kB) Predkladacia správa (27 kB)
(183 kB) Návrh uznesenia (47 kB)
(87 kB) Návrh zákona (60 kB)
(53 kB) Dôvodová správa (86 kB)
(8 kB) Návrh komuniké (24 kB)