Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh na podpis a ratifikáciu Protokolu č. 14 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa kontrolný systém dohovoru, Slovenskou republikou

Číslo materiálu: 9917/2004-8202
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 10. septembra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 20. septembra 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah
(10 kB) Obal (39 kB)
(19 kB) Návrh uznesenia (45 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (30 kB)
(165 kB) Text protokolu (slovensky) (63 kB)
(152 kB) Text protokolu (anglicky) (36 kB)
(21 kB) Doložka prednosti (51 kB)
(7 kB) Návrh uznesenia NR SR (38 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (24 kB)