Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh na podpis Dohovoru o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001 Slovenskou republikou

Číslo materiálu: 16306/2004-8202
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 08. októbra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. októbra 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Podnet: bod A.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 666 zo 16. júla 2003

Obsah
(9 kB) Obal (39 kB)
(12 kB) Návrh uznesenia vlády SR (45 kB)
(15 kB) Predkladacia správa (30 kB)
(278 kB) Text dohovoru (slovensky) (63 kB)
(414 kB) Text dohovoru (anglicky) (36 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (24 kB)