Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Dohoda o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, v boji proti podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim ich finančné záujmy

Číslo materiálu: 19107/2004-8303
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 12. októbra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. októbra 2004
Predkladatež: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah
(12 kB) Obal (39 kB)
(207 kB) Návrh uznesenia vlády SR (46 kB)
(22 kB) Predkladacia správa (47 kB)
(372 kB) Text dohody (slovenské znenie) (132 kB)
(225 kB) Text dohody (anglické znenie) (62 kB)
(9 kB) Návrh uznesenia NR SR (38 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (23 kB)